1396/01/10
معرفی کارکنان
 مهندس کیامرث حاجی زاده 

 

فوق لیسانس مدیریت آموزشی 

دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی 
 

 علیرضا دشتی  معاون مدیرکل مدیریت بحران استان
کارشناس ارشدمدیریت اجرایی
 امیری   مسئول دفترمدیریت بحران

 

 

 

 

 

 

 

 علی عبدالهی  رییس گروه حوادث غیرمترقبه
فوق لیسانس عمران
 سید مصطفی مرعشی  کارشناس بازسازی مدیریت بحران
لیسانس مهندسی عمران
 محسن ابوعلی  رییس گروه مطالعات امورایمنی و پیشگیری
لیسانس فیزیک
 علی کرمپور کارشناس مدیریت بحران استان
لیسانس زمین شناسی
 رضا نیک مهر  کارشناس مدیریت بحران استان
لیسانس مهندسی عمران