معرفی مدیرکل مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران:

شهاب صدیقی

تحصیلات  :

 

سوابق اجرایی :

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان
فرماندار شهرستان ماهشهر