معرفی کارکنان

مهندس شهاب صدیقی
مدیر اداره کل مدیریت بحران

علی عبدالهی
معاون اداره کل مدیریت بحران استان

فوق لیسانس عمران

 

فرزاد قیصری
مسئول دفتراداره کل مدیریت بحران
دکترای مدیریت دولتی

سید مصطفی مرعشی
کارشناس بازسازی مدیریت بحران
لیسانس مهندسی عمران

محسن ابوعلی
رییس گروه مطالعات امورایمنی و پیشگیری
لیسانس فیزیک

رضا قطبی
کارشناس گروه زلزله

ندا طهماسبی

کارشناس آموزش

عاطفه جوادی

مسئول اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران استان

فوق لیسانس مدیریت دولتی