معرفی کارکنان

دکتر کیامرث حاجی زاده
سرپرست اداره کل مدیریت بحران
فوق لیسانس مدیریت آموزشی
دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی

علی کرمپور
کارشناس مدیریت بحران استان
لیسانس زمین شناسی

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی

دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

دکتر قیصری
مسئول دفتراداره کل مدیریت بحران
دکترای مدیریت دولتی

 

عاطفه جوادی

مسئول اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران استان

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

علی عبدالهی
رییس گروه حوادث غیرمترقبه
فوق لیسانس عمران

سید مصطفی مرعشی
کارشناس بازسازی مدیریت بحران
لیسانس مهندسی عمران

محسن ابوعلی
رییس گروه مطالعات امورایمنی و پیشگیری
لیسانس فیزیک

رضا نیک مهر
کارشناس مدیریت بحران استان
لیسانس مهندسی عمران