معرفی کارکنان

علی کرمپور
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری

 

علی عبدالهی
معاون اداره کل مدیریت بحران

 

 

 

سید مصطفی مرعشی
کارشناس بازسازی مدیریت بحران

محسن ابوعلی
رییس گروه مطالعات امورایمنی و پیشگیری

رضا قطبی
کارشناس گروه زلزله

ندا طهماسبی

کارشناس آموزش

عاطفه جوادی

مسئول اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران استان