برگزاری جلسه بمنظورنظارت برحسن اجرای مصوبات کمیته آب کشاورزی و مکاتبات فرمانداران درخصوص مشکلات اب قابل تامین محصولات تابستانه و همچنین بیمه محصولات کشاورزی در پاییز۹۲ دراداره کل مدیریت بحران

 بمنظورنظارت برحسن اجرای مصوبات کمیته آب کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی پاییز۹۲ و مکاتبات فرمانداران درخصوص مشکلات آب قابل تامین محصولات تابستانه در حوضه رودخانه های کارون ، دز ، مارون ، کرخه ، زهره و مشکلات حوضه های مذکور ، میزان سطوح زیرکشت محصولات تابستانه استان و سطوح تحت پوشش بیمه ، وضعیت پرداخت بیمه محصولات پاییزه سال ۹۲ و همچنین برگزاری همایش با موضوع خشکسالی جلسه ای در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۳ تیرماه ۹۳ به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و باحضور نمایندگان سازمان آب و برق ، سازمان جهادکشاورزی ،اداره کل حفاظت محیط زیست ، مدیریت شعب بانک کشاورزی و رییس خانه کشاورزان استان خوزستان در محل اداره کل مدیریت بحران استان برگزار گردید.

در این جلسه مهندس بالدی ضمن خوشامدگویی به مدعوین و ضمن طرح مسائل جلسه و پس از پس از بررسی کارشناسی  کلیه مسائل  توسط مدعوین در خصوص نحوه برنامه ریزی و تخصیص منابع آب در حوضه رودخانه های کارون ، دز ، مارون ، کرخه ، زهره و مسائل و مشکلات بوجود آمده و همچنین پیگیری تنش گرمایی در بیمه محصولات کشاورزی جهت پوشش های بیمه ای از طریق مرکز ، پیگیری مشکلات حوضه رودخانه زهره و حل آن توسط آب وبرق ، برنامه ریزی برگزاری همایش مرتبط با خشکسالی و کشاورزی با مدیریت استانداری و همکاری مدعوین ، تخصیص حقابه تالابهای هورالعظیم و شادگان تصمیماتی اتخاذ گردید.جلسه در ساعت ۱۱ با صلوات مدعوین به پایان رسید

1066
اخبار مرتبط