*هشدار سطح زرد مدیریت بحران خوزستان در خصوص شرایط جوی

باتوجه به هشدارهواشناسی سطح زرد مورخ ۷ دی ۹۹ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص: *ورود سامانه بارشی به استان از روز یکشنبه(روزجاری) تا اواخردوشنبه (۷و ۸دی ماه ۹۹) ؛ نوع مخاطره :رگبار و رعدوبرق،تندبادلحظه ای ،وزش باد متوسط وبارش تگرگ بصورت نقطه ای دراستان ؛منطقه اثر:مناطق جنوب غربی،جنوبی،ارتفاعات شمال شرق وشرق وبصورت پراکنده درمناطق مرکزی وشمالی ؛اثر مخاطره: لغزندگی ،کاهش دیددرجاده ،صاعقه و تگرگ وتوصیه به : بکارگیری تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی رگبار و رعد و برق ، وزش باد وتگرگ*
خواهشمنداست دستورفرماییدبه فوریت نسبت به انجام اقدامات لازم باتوجه به مواردذکرشده در هشدارمذکورکه طی مکاتبه شماره ۴۴/۴۴/۲۵۵۷۲ مورخ ۷ دی ماه۹۹ ابلاغ گردیده ،اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

79