هشداروقوع طوفان همرفتی تندری-آنی-بسیارمهم

پیرو هشدار سطح نارنجی مورخ ۱۳ آبانماه ۱۴۰۰ این اداره کل و با توجه به هشدارتلفنی مورخ۱۶آبانماه۱۴۰۰ هواشناسی خوزستان درخصوص:
احتمال وقوع طوفان همرفتی تندری و وقوع رگبار باران همراه بارعد وبرق،احتمال ریزش تگرگ و تند بادلحظه ای درسطح استان بصورت پراکنده و نقطه ای بویژه مناطق مرتفع شمال و شرق و مناطق مرکزی استان (شهرستانهای اهواز،باوی،حمیدیه،کارون) ازبعدازظهر تا اواخروقت روزجاری (یکشنبه۱۶ آبانماه۱۴۰۰)واثرمخاطره :احتمال شکستگی درختان،صاعقه ، کاهش دید موقتی،احتمال آبگرفتگی وجاری شدن سیلاب دربرخی مناطق وطغیان رودخانه های فصلی در مناطق کوهستانی
خواهشمنداست ضمن حضوردرمحل فعالیت، دستورفرمایید نسبت به تداوم آماده باش واحدهای تابعه واتخاذ تدابیرو تمهیدات لازم جهت پیشگیری،آمادگی ومقابله باحوادث احتمالی اقدام و گزارش آن رابه این اداره کل ارسال نمایند.
شهاب صدیقی
مدیرکل مدیریت بحران استان

92