مدیرکل مدیریت بحران استانداری از پل شناور عنافچه بازدید کرد

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری از پل شناور عنافچه بازدید کرد و آخرین وضعیت این پل را مورد بررسی قرار داد.

60