بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری از روستاهای حاشیه رودخانه دز در منطقه بامدژ

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری از روستاهای حاشیه رودخانه دز در منطقه بامدژ بازدید کرد.

59