جلسه بررسی مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده سوانح طبیعی در خصوص روستاهای در معرض خطر استان برگزار شد

جلسه بررسی مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده سوانح طبیعی در خصوص روستاهای در معرض خطر استان به ریاست علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و با حضور مدیران پژوهشکده سوانح طبیعی و مدیران بنیاد مسکن ، امور روستایی و مدیریت برنامه ریزی برگزار شد.

26