جلسه اضطراری پایداری شبکه برق در راستای جلوگیری از خاموشی ها برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد

جلسه اضطراری پایداری شبکه برق با حضور معاونت عمرانی و مدیرکل مدیریت بحران و مدعوین در بخش تولید و توزیع برق در راستای جلوگیری از خاموشیها در تابستان پیش رو برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

42