مدیریت بحران خوزستان نسبت با افزایش دما و رطوبت در نقاط مختلف استان هشدار داد

با توجه به هشدارسطح نارنجی مورخ ۱ مردادماه ۹۹ هواشناسی خوزستان درخصوص:
*استقرار توده هوای گرم و رخداد دماهای ۴۹ درجه و بالاتر دراستان بویژه نیمه جنوبی ، غربی ومرکزی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۶لغایت۸مردادماه ۹۹) ؛همچنین جنوبی شدن جریانات، افزایش رطوبت و پدیده شرجی دراغلب مناطق استان بویژه شهرهای ساحلی،مرکزی ونیمه جنوبی از روز پنجشنبه لغایت اواخر سه شنبه(۲ لغایت ۷مردادماه ۹۹) ؛نوع مخاطره:استقرار توده هوای گرم وپدیده شرجی واثر مخاطره: رخداد دمای ۴۹ درجه و بالاتر وافزایش رطوبت*
دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدار،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن ،برقراری کشیک شبانه روزی وحضوربخشهای موردنیازدر محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری بویژه از حوالی ظهرتا غروب و استفاده از وسایل ایمنی مناسب مانندکلاه ،عینک آفتابی و… ) به شهروندان بخصوص بیماران ،کودکان،سالمندان ، روستاییان ،عشایر،افرادشاغل درفضاهای بازوساکنین مناطق درمعرض خطروقوع دما ورطوبت بالا
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی و جلوگیری ازقطع برق
– توصیه به صرفه جویی درمصرف آب وبرق بویژه درساعات اوج مصرف واتخاذ تدابیرلازم دراین خصوص
-ابلاغ جهت استقرارمراکزدرمانی سیار،هلال احمر وشهرداری ها درمناطق پرترددوانجام اقدامات لازم
-اتخاذتمهیدات لازم جهت پایداری شبکه آبرسانی
-اتخاذتدابیر لازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به کشتهای زراعی،باغی،دام،طیوروآبزیان پرورشی
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-اتخاذتمهیدات لازم باتوجه به افزایش احتمال وقوع حریق جنگلها ،مراتع ،مزارع وصنعتی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

2516