بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان از مرکز کنترل و پایش انرژی شرکت توزیع برق اهواز (ECC)

امید بن‌عباس، مدیر کل مدیریت بحران استان ظهر چهارشنبه از مرکز کنترل و پایش انرژی شرکت توزیع نیروی برق اهواز بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی اقدامات، نحوه کنترل و پاییش میزان‌ مصرف، چگونگی تمهیدات در نظر گرفته شده جهت کاهش مصرف، بررسی میزان مصرف به تفکیک بخشهای مختلف اداری، خانگی، کشاورزی و… انجام شد.

 

 

 

83