بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق اهواز

امید بن‌عباس، مدیر کل مدیریت بحران استان ظهر چهارشنبه با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق اهواز بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میزان مصرف برق مناطق تحت پوشش شرکت توزیع برق اهواز،
کننرل و بررسی مقادیر بار شبکه به تفکیک مناطق پرمصرف، تاثیر تعطیلی ادارات و بانک‌ها بر میزان مصارف و آسیب‌شناسی مسایل و مشکلات موجود انجام شد‌.

101