هشدار سطح زرد مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

با توجه به هشدارسطح زرد مورخ ۱۳ مهرماه۹۹ هواشناسی خوزستان درخصوص:
بالا بودن ضرایب ناپایداری همراه با تشکیل ابرهای همرفتی،رگبارپراکنده و رعدوبرق درروزهای دوشنبه وسه شنبه ( ۱۴و۱۵ مهرماه ۹۹)؛ نوع مخاطره :رگبار پراکنده و رعدوبرق ،وزش بادمتوسط وگاهی تندبادلحظه ای ؛منطقه اثر: درمناطق مرتفع شمالی،شرقی وارتفاعات استان و اثر مخاطره :احتمال شکستگی درختان وصاعقهدستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدار،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن، برقراری کشیک شبانه روزی وحضوربخشهای موردنیازدر محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری و عدم تردد وتوقف در مجاورت رودخانه ها ،مسیل ها،کانالها،آبراهه ها ومناطق با احتمال وقوع صاعقه وسقوط اجسام ودرختان) به شهروندان بویژه بیماران تنفسی وقلبی وعروقی ،کودکان،سالمندان ، روستاییان ،عشایر وساکنین مناطق درمعرض خطر وقوع حوادث غیرمترقبه
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی و جلوگیری ازسقوط خطوط انتقال نیرو
-اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به کشتهای زراعی ،باغی وبخشهای مختلف کشاورزی
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط در رانندگی
-اتخاذتمهیدات لازم درخصوص درختان ، سازه های موقت واجسام با احتمال سقوط
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیز درصورت ضرورت توسط دستگاههای مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی با هماهنگی فرمانداری ها طبق ضوابط
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.

امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

55