بازدید استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از وضعیت شبکه فاضلاب سطح شهر اهواز

بازدید

44