مهمترین عناوین خبری
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۱۸- آنـــی – بسیارمهم َبا سلام و احترام هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۱۸ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲ سازمان مدیریت بحران کشور درخصوص: زمان شروع : اوایل وقت دوشنبه ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲ زمان پایان : جمعه ۰۵/… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۷- آنـــی – بسیارمهم با سلام و احترام به پیوست تصویر هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۷۶ مورخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۲ سازمان هواشناسی خوزستان درخصوص : توصیف وضعیت جوی مورد انتظار : افزایش ارتفاع موج تا ۳پا… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۱۷- آنـــی – بسیارمهم َبا سلام و احترام هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۱۷مورخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۲ سازمان مدیریت بحران کشور( هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره۱۶ اعتبار دارد) درخصوص : توصیف وضعیت جوی مورد انتظار :… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدارهواشناسی سطح نارنجی۲۲ – آنــــی- بسیار مهم با سلام و احترام به پیوست تصویر مکاتبه شماره ۳۵۹۱۹مورخ ۲۹/ ۰۲/ ۱۴۰۲سازمان مدیریت بحران کشور با موضوع هشدارهواشناسی سطح نارنجی شماره۲۲سازمان… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی سطح نارنجی۶ – آنـــی – بسیار مهم با سلام و احترام به پیوست تصویر هشدارهواشناسی سطح نارنجی شماره ۶سازمان هواشناسی خوزستان در خصوص : توصیف شرایط جوی مورد… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی دریایی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره۶ – آنـــی – بسیار مهم با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه هشدار دریایی سطح نارنجی شماره۶اداره کل هواشناسی خوزستان مورخ… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدارهواشناسی سطح زرد- آنــــی- بسیار مهم با سلام و احترام هشدار زرد شماره ۲۴ سازمان مدیریت بحران کشور درروز چهارشنبه مورخ ۲۷/ ۰۲ / ۱۴۰۲ به شرح ذیل: توصیف سامانه… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۱۶- آنـــی – بسیارمهم َبا سلام و احترام هشدار هواشناسی دریایی… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۶- آنـــی – بسیارمهم با سلام و احترام به پیوست تصویر… در ادامه بخوانید
علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد: هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۹ با سلام و احترام به پیوست تصویر هشدار هواشناسی سطح زرد… در ادامه بخوانید